Com bé sabeu cada any el Departament de Drets Socials convoca vàries línies de subvencions de projectes i activitats d’entitats legalment constituïdes sense ànim de lucre, establertes a Catalunya.

Les convocatòries de subvencions es regeixen per dos documents:

Aquest any l’Ordre en la seva introducció explica tota una sèrie de novetats, entre elles destacar el fet de que per poder solucionar el finançament i acabar un procés d’acreditació d’entitats que ofereixen serveis socials de cartera s’ha optat per fer totes les línies de subvencions puntualment anuals i no plurianuals com s’anava fent (excepte les línies X i Z que són de caràcter semestral i s’executen a partir del segon semestre de 2023).

L’Ordre conté totes les bases, generals i específiques, de les diferents línies del Departament de Drets Socials, adreçades a projectes, activitats, ajuts i serveis a entitats dels àmbits de:

  • Afers socials
  • Inclusió social
  • Serveis socials
  • Famílies
  • Joventut
  • Educació en el lleure
  • Gent gran
  • Infància i adolescència
  • Associacionisme
  • Voluntariat

Cada línia de subvenció ve identificada amb una lletra com us indica aquesta taula:

LletraLínia de subvenció
BProgrames d’atenció social i educativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc social.
CProgrames de suport a persones joves tutelades i extutelades.
EProgrames de suport a l’associacionisme juvenil.
FProgrames de caràcter comunitari, de promoció del voluntariat i enfortiment de l’associacionisme, i de promoció i reconeixement del poble gitano.
GProgrames de suport de serveis socials.
HProgrames de suport a les famílies.
IProgrames d’intervenció socioeducativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc.
JProgrames de manteniment de serveis i establiments de serveis socials definits en l’actual Cartera de serveis socials relatius a serveis especialitzats d’atenció a les persones grans amb dependència o risc social, a persones amb discapacitat, problemàtica social derivada de trastorn mental, drogodependències o altres addiccions, afectades pel virus VIH/sida o amb problemàtica social i risc d’exclusió social.
LProgrames per a actuacions d’accessibilitat i millora de la igualtat d’oportunitats per a persones amb discapacitat.
NProgrames adreçats a cobrir les necessitats bàsiques de famílies i persones que es troben en situació de vulnerabilitat.
QProgrames de suport a l’educació en el lleure.
RProgrames d’atenció a persones sense llar en el seu procés de recuperació de l’autonomia personal i vincles socials.
SProgrames adreçats a evitar l’exclusió social i facilitar l’empoderament de persones que es troben en situació de pobresa o exclusió social.
TProgrames de prevenció, suport i lluita contra el maltractament a les persones grans i de promoció de les persones grans actives.
XProgrames adreçats al suport a projectes d’atenció social de caire experimental per a la inserció comunitària de persones amb problemàtica social derivada de conducta addictiva, trastorns de la conducta alimentària o VIH-sida.
ZProgrames adreçats al suport a projectes d’atenció social de caire experimental per a persones amb discapacitat física, intel·lectual o en situació de pluridiscapacitat.

Podreu consultar tota la informació relativa a la convocatòria, quan es publiqui, en aquest espai.