En aquesta secció hi trobaràs les preguntes més freqüents referents a diferents aspectes vinculats amb les competències i el Catàleg.

Voluntariat i competències

 • Què són les competències del voluntariat?

  Una competència és el conjunt de comportaments, habilitats, coneixements i actituds que afavoreixen el funcionament correcte d’una activitat. Les persones desenvolupem competències en les accions i activitats que duem a terme al llarg de la nostra vida, no només quan participem en algun procés formatiu.
  El voluntariat, doncs, és una oportunitat per posar en pràctica diverses competències, adquirir-ne de noves i potenciar-ne d’altres. En aquest àmbit, entenem per competències el conjunt de comportaments, habilitats, coneixements i actituds que les persones voluntàries poden desenvolupar quan es formen en voluntariat o quan fan una acció voluntària.

 • Què és una metacompetència?

  Una metacompetència fa referència al Ser, més enllà de l’ego o la imatge de nosaltres mateixos amb què ens identifiquem. Representa un ordre superior de la manifestació del Ser des del qual podem actuar (competències del fer o habilitats), pensar (competències del pensar o cognitives) o sentir (competències del sentir o emocionals) amb més equanimitat i saviesa.

 • Què és el Catàleg i diccionari de competències i metacompetències de l’acció voluntària?

  És el primer document que agrupa, identifica i descriu el conjunt de competències i metacompetències que s’activen a l’hora d’emprendre una acció voluntària o de formar-se per dur-la a terme. L’objectiu de la publicació és contribuir a posar en valor la persona voluntària i també les competències, les metacompetències, els aprenentatges i els coneixements que desenvolupa i adquireix quan decideix fer un pas cap al voluntariat.

 • Quina utilitat tindrà el Catàleg?

  El Catàleg serà un element essencial per remarcar les capacitats i els aprenentatges propis de l’acció voluntària i de la formació que s’hi relaciona; a més, facilitarà als diferents agents públics i privats la identificació i el reconeixement de l’acció voluntària en clau de competències i metacompetències, de manera que s’obriran nous camins de promoció i foment del voluntariat. En concret, servirà per:

  1. Ajudar les persones voluntàries, les entitats i les administracions públiques a identificar les competències vinculades a l’acció voluntària i a la formació en voluntariat.
  2. Posar a l’abast de les entitats i del voluntariat un instrument per certificar o acreditar, d’una manera fàcil i òptima, l’experiència de les persones voluntàries, a fi de garantir el dret del voluntariat i el deure de les entitats.
  3. Facilitar el reconeixement de l’experiència adquirida fent voluntariat i obrir la porta a processos de certificació i d’acreditació en relació amb les competències emocionals treballades.
  4. Esdevenir la base per crear noves formacions dins del Pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya, i també per dissenyar i generar itineraris formatius a fi d’adquirir competències concretes.
  5. Ajudar a identificar perfils competencials de persones voluntàries per facilitar-ne l’encaix en els diferents projectes de voluntariat.
 • Per què es volen identificar les competències del voluntariat?

  Perquè determinar les competències que es posen en joc en l’acció voluntària és, d’una banda, donar reconeixement a les persones voluntàries, de manera que poden saber quines habilitats i aprenentatges han desenvolupat fent voluntariat, i, de l’altra, garantir l’experiència adquirida en programes de voluntariat per mitjà dels processos d’acreditació de competències adquirides per vies no formals, un dret de les persones voluntàries que recull la Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme.

  El valor del voluntariat és bidireccional: no només té un impacte extern, sovint més visible i reconegut per tothom, sinó que també incideix en la mateixa persona voluntària, ja que reverteix directament en el seu creixement personal.

 • Quina diferència hi ha entre certificar i acreditar?

  Certificar és el procés pel qual s’identifiquen i es garanteixen com a certes les competències treballades o adquirides tant en l’acció voluntària com en la formació. El Catàleg és una eina validada i aprovada que ha de servir de base per certificar les competències esmentades, d’acord amb un conjunt d’estàndards, criteris i indicadors prèviament establerts.

  En el marc d’una entitat, la persona adquireix les competències adequades mitjançant l’acció voluntària i la formació interna que rep. L’entitat certifica l’experiència voluntària amb la identificació de l’activitat executada, les habilitats concretes que ha desenvolupat o adquirit la persona i les hores de voluntariat dedicades. Pel que fa a la formació, fa constar quines competències concretes ha adquirit, el nombre d’hores de formació i l’assoliment corresponent.

  En el marc del Pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat, la persona voluntària adquireix competències i la unitat directiva de la Generalitat de Catalunya competent en la matèria certifica, amb la indicació, com a mínim, de l’escola responsable de la formació, les competències concretes adquirides, el nombre d’hores de formació i l’assoliment corresponent.

  En canvi, acreditar és l’acció per la qual s’atorga el reconeixement de competències a una persona. El Catàleg és una eina validada i aprovada que ha de servir de base per valorar i, si escau, acreditar les competències d’acord amb un conjunt d’estàndards, criteris i indicadors prèviament establerts.

Persones voluntàries

 • Cal tenir unes competències determinades per ser voluntari o voluntària?

  No, ja que no hi ha un conjunt de competències mínimes per ser-ho. Cada persona desenvolupa actituds, capacitats i habilitats lligades a la seva història personal i acadèmica. El que fa el voluntariat és posar-les en joc i intensificar-les, n’activa de noves i en pot modificar d’altres. Al llarg de la nostra vida, anem aprenent i adquirint coneixements.

  Per tant, tothom pot fer voluntariat, si bé l’entitat ―juntament amb la persona voluntària― ha de determinar en quins dels seus projectes o activitats pot encaixar millor la persona, tenint en compte el seu perfil (competències) i les seves preferències.

 • Per què em pot servir el certificat de competències en l’àmbit del voluntariat?

  La utilitat o el significat que s’atribueixi a la certificació que faci l’entitat, en què manifesta que la persona voluntària ha adquirit, treballat o posat en pràctica un conjunt de competències quan ha fet voluntariat o quan s’ha format, dependrà de cada persona i de l’edat, de les necessitats o de les seves expectatives. El fet de disposar d’un certificat explícit de competències pot ser útil, entre altres aspectes, per millorar l’ocupabilitat, per demostrar determinats aprenentatges ―davant d’un mateix o davant de tercers― en l’àmbit acadèmic, educatiu o professional, per encarar amb més garanties processos d’acreditació professional o per tenir un reconeixement social de tot el que s’ha après.

 • Com puc saber quines competències o metacompetències he desenvolupat?

  Abans que res has de tenir clar que, en funció de les activitats de voluntariat que hagis dut a terme, hauràs desenvolupat, aplicat o adquirit unes competències o unes altres d’un nivell més baix o més alt. En aquest web pots consultar diverses actuacions de voluntariat per veure de quines competències es tracten segons els diferents models estandarditzats.

  La teva entitat et pot ajudar a identificar les competències i metacompetències que has adquirit o les que has necessitat quan has dut a terme una tasca voluntària.

 • A què corresponen els diferents nivells d’assoliment dins de les competències?

  Les competències no es desenvolupen sempre de la mateixa manera ni amb la mateixa intensitat; depenen de l’experiència vital prèvia i de la implicació i dedicació a l’activitat voluntària. Per això és important que la identificació de competències la pugui fer l’entitat.

 • He de tenir totes les competències i metacompetències del Catàleg, per fer una activitat de voluntariat amb expertesa?

  No. Qualsevol persona pot fer tasques de voluntariat, sempre que s’ajusti als seus interessos, aptituds i necessitats i als de l’entitat a la qual s’ha vinculat. A mesura que es duen a terme aquestes tasques, es van potenciant o modificant les competències que la persona ja tenia o se’n van adquirint de noves, sense necessitat d’haver-les de desenvolupar totes.

  El Catàleg recull moltes de les competències que intervenen en el voluntariat, però cada persona, en funció del projecte en què col·labori, en posarà en acció unes més que d’altres i en graus diferents. A més, pot ser que algunes no siguin necessàries per a les activitats que es facin o que no s’arribin a desenvolupar de manera específica.

 • Qui certifica les competències que he desenvolupat fent voluntariat?

  L’entitat és qui disposa de la informació adequada per certificar-les (ho podrà fer utilitzant el Catàleg i juntament amb la persona voluntària), ja que coneix les activitats que ha dut a terme cada voluntari o voluntària, com s’ha relacionat amb l’equip i quins resultats ha obtingut.

 • Qui acredita les meves competències?

  L’acreditació de competències és un procés pel qual s’atorga un reconeixement explícit de competències a una persona. El pot impulsar qualsevol agent interessat a contrastar un conjunt d’estàndards, criteris i indicadors, amb l’objectiu de garantir que determinades persones els compleixen i d’acreditar-ne les competències. Aquests processos d’acreditació tenen una finalitat o un objectiu associat a aquest reconeixement.

Entitats

 • Com podem identificar les competències del voluntariat?

  Les entitats han de tenir associades als projectes en què intervé el voluntariat les activitats que hi duen a terme i el temps de dedicació, tal com indica la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme. Aquesta és la base per identificar les competències que es desenvolupen o es treballen quan es fa voluntariat en una entitat

 • Quines competències es desenvolupen habitualment en fer voluntariat en una entitat?

  No hi ha un conjunt de competències concretes que es desenvolupin habitualment en fer voluntariat.

  No és el mateix prestar atenció directa a persones que netejar un riu o tenir cura d’un animal; per això no existeix cap model de competències. En aquest web podeu veure exemples de tipologies d’activitats que, tot i que estan detallades per a un tipus concret d’actuacions, us serviran per trobar similituds amb les que desenvolupa el vostre voluntariat. També hi veureu les competències que hi estan vinculades. En el Catàleg trobareu els diferents nivells que hi ha.

  Els exemples us poden servir de guia i reflexió sobre els elements que es necessiten i es desenvolupen en l’actuació del voluntariat.

 • Què vol dir certificar les competències?

  Certificar és el procés pel qual s’identifiquen i es garanteixen com a certes les competències treballades o adquirides tant en l’acció voluntària com en la formació. El Catàleg és una eina validada i aprovada que ha de servir de base per certificar les competències esmentades, d’acord amb un conjunt d’estàndards, criteris i indicadors prèviament establerts.

  En el marc d’una entitat, la persona adquireix les competències adequades mitjançant l’acció voluntària i la formació interna que rep. L’entitat certifica l’experiència voluntària amb la identificació de l’activitat executada, les habilitats concretes que ha desenvolupat o adquirit la persona i les hores de voluntariat dedicades. Pel que fa a la formació, fa constar quines competències concretes ha adquirit, el nombre d’hores de formació i l’assoliment corresponent.

 • Hem de certificar les competències del voluntariat? Com ho podem fer?

  Sí, heu de certificar l’experiència d’una persona que hagi dut a terme tasques de voluntària a l’entitat, atès que té el dret d’obtenir un certificat de la seva participació, tal com ho reconeix la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme. Aquest certificat cal que incorpori les competències adquirides, treballades o desenvolupades si així ho demana la persona voluntària.

  Per certificar-les, primer les heu d’haver identificat (vegeu la pregunta Com podem identificar les competències del voluntariat?).

  A més de donar compliment al dret esmentat, la identificació de les competències que es desenvolupen en la tasca de voluntariat pot ser molt útil per a les entitats, ja que els permetrà detectar possibles mancances i reflexionar sobre com poden respondre-hi i millorar-les mitjançant, per exemple, la formació.

  La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, juntament amb les entitats, promourà eines, recursos, guies i materials per encarar amb garanties el procés d’identificació i, posteriorment, de certificació de les competències de l’acció voluntària.

 • Un cop identificades les competències, com podem saber el nivell que cal certificar?

  Quan hàgiu determinat les competències del voluntariat, heu de consultar el Catàleg per concretar-ne el nivell (es pot reconèixer a partir del que fa la persona voluntària i de com ho fa) i valorar, per a cadascuna de les competències identificades, com es reflecteix en el comportament de la persona voluntària. No totes les competències han d’estar al nivell més alt; es tracta de reflectir el grau en què s’han desenvolupat en cada cas (cal tenir clar que un nivell no és ni millor ni pitjor que un altre). En funció de cadascú i de l’actuació concreta que dugui a terme, el nivell variarà, cosa que indicarà el punt en què es troba aquesta persona.

 • Si l’entitat actua en un àmbit o sector determinat, heu de tenir en compte totes les competències i metacompetències del Catàleg per identificar-les i certificar-les?

  El Catàleg pretén recollir exhaustivament les competències que intervenen en l’acció voluntària, però això no implica que sempre es desenvolupin totes o que ho facin de la mateixa manera i intensitat.

  Segons el tipus de voluntariat en què actuï l’entitat, hi haurà unes competències comunes que distingireu fàcilment perquè correspondran al vostre àmbit o a l’activitat que desenvolupeu. D’aquesta manera, identificareu el sector al qual pertanyeu i us podreu centrar en les competències més importants i en les que podeu detectar.

 • Quin impacte pot tenir aquest Catàleg en la feina d’identificar i certificar competències de les persones voluntàries de l’entitat?

  L’impacte ha de ser positiu, en la mesura que ha de permetre millorar o perfeccionar els processos que ja s’hi apliquen.
  El Catàleg és un document consensuat amb el teixit associatiu que recull les competències que intervenen en el conjunt de l’actuació voluntària. Es tracta, doncs, d’una eina per guiar el procés i reflectir la majoria de les competències; per aquest motiu, també es pretén que es pugui adaptar i complementar quan calgui.

  Si com a entitat teniu identificada alguna altra competència que no recull el Catàleg i que el vostre voluntariat desenvolupa, també la podreu certificar.