Drets de la persona voluntària

  1. Obtenir de l’entitat de voluntariat en què col·labora informació sobre la missió, la finalitat i el funcionament de l’entitat, així com la formació necessària per desenvolupar-hi l’activitat com a persona voluntària.
  2. Formalitzar la seva vinculació amb l’entitat amb el full de compromís.
  3. Rebre’n un tracte sense cap tipus de discriminació i amb respecte per la seva condició i creences.
  4. Disposar d’acreditació o identificació com a persona voluntària, en cas necessari.
  5. Obtenir un certificat de participació en els programes de l’entitat de voluntariat, així com el reconeixement de l’experiència assolida per mitjà de processos d’acreditació de competències adquirides per vies no formals, d’acord amb la normativa.
  6. Participar en l’elaboració, la planificació, l’execució i l’avaluació dels programes i les activitats en què col·labori.
  7. Rebre informació sobre les condicions de seguretat, higiene i salut adequades a la naturalesa de l’activitat que dugui a terme.
  8. Rebre cobertura d’una assegurança de riscos derivats de l’activitat i dels danys que involuntàriament pugui causar a tercers.
  9. Rescabalar-se, si així ho acorda amb l’entitat, de les despeses que aquesta li hagi pogut ocasionar.
  10. Acordar lliurement les condicions de la seva acció voluntària, i els possibles canvis que s’hi facin, així com la desvinculació de l’entitat.