Deures de la persona voluntària

  1. Cooperar en la consecució dels objectius de l’entitat o dels programes en què participa per al compliment dels compromisos adquirits dins de l’entitat, i participar activament en els espais i mitjans que l’entitat hagi previst per fer efectiu el treball coordinat i la formació acordada.
  2. Acomplir l’activitat en què participa amb responsabilitat, diligència i competència; respectar les normes internes de l’entitat i observar les mesures de seguretat i salut que estableixen les lleis.
  3. Rebutjar tota contraprestació econòmica o material que li ofereixin els destinataris o tercers per la seva actuació.
  4. Respectar els drets i la dignitat dels destinataris de l’acció voluntària i dels altres voluntaris amb qui col·labori.
  5. Mantenir la confidencialitat de la informació coneguda en l’acompliment de la seva activitat.
  6. Notificar a l’entitat de voluntariat la seva renúncia amb prou antelació, per tal que es puguin adoptar les mesures necessàries i evitar així perjudicis a l’activitat en què participa.