Finançament dels projectes municipals i comarcals de suport al voluntariat que atén persones vulnerables arran de la crisi COVID-19

 • Quins són els objectius d’aquest programa d’ajuts als ens locals?

  Reforçar els serveis municipals i comarcals que desenvolupen actuacions vinculades amb el foment del voluntariat social.

  Millorar la protecció física i jurídica de totes les persones involucrades en els projectes de voluntariat (persones voluntàries i persones destinatàries de l’acció).

  Potenciar, consolidar i atendre les xarxes veïnals de suport mutu i els grups i plataformes informals de voluntariat.

  Reforçar els equips professionals i els projectes de voluntariat de les entitats socials del territori per millorar l’impacte de l’acció del voluntariat en l’atenció a col·lectius vulnerables.

 • A qui va destinat aquest ajut?

  A les Administracions Locals (ajuntaments i consells comarcals) de Catalunya. Els recursos per reforçar les entitats de voluntariat es vehicularan a través dels ens locals.

 • Com es transferiran aquests fons a les administracions Locals?

  Mitjançant una addenda extraordinària del Contracte Programa. Per tant, els municipis de menys de 20.000 habitants podran accedir-hi a través del seu Consell Comarcal.

 • Cal tenir un Punt de Voluntariat actiu per poder demanar aquest ajut?

  No, no és necessari tenir un Punt de Voluntariat en funcionament per optar-hi.

 • Concretament, quin tipus d’accions es poden impulsar des dels equips dels ens locals que reben aquest ajut?

  Accions de suport i acompanyament als projectes de voluntariat que mobilitzen la ciutadania per atendre les persones més vulnerables arran de la crisis social i sanitària.

  Accions d’organització i coordinació dels grups de ciutadans que es dirigeixen a l’ens local per poder col·laborar. Les tasques poden consistir en:

  1. Accions de derivació de la ciutadania a les entitats socials.
  2. Gestió i organització dels projectes des de l’ens local amb la col·laboració dels grups de persones voluntàries.
  3. Acompanyament i assessorament a aquests grups informals.
  4. Gestió de pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil i de danys per cobrir responsabilitats en l’organització d’aquests grups.
  5. Formació i capacitació de les persones participants.
  6. Provisió d’equips de protecció individual per a la ciutadania mobilitzada.

  Accions de millora dels protocols i de les actuacions de gestió del voluntariat, així com tasques de redisseny dels projectes de coordinació i foment del voluntariat.

  Suport econòmic dels equips i dels projectes de voluntariat de les entitats socials del seu territori que atenen persones vulnerables. Aquest suport ha de permetre, entre d’altres:

  1. Reforçar dels equips de les entitats, sobretot dels responsables de la coordinació de voluntariat per adaptar-lo a la situació.
  2. Proveir d’equips de protecció individual per als seus voluntari.
  3. Subscriure pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil i de danys per a cobrir responsabilitat.
  4. Reforçar globalment els projectes de voluntariat .
  5. Formar i capacitar les persones voluntàries per fer front a la situació.
  6. Millorar les tasques per a la selecció, formació i coordinació de noves persones voluntàries que s’incorporen d’entre població mobilitzada amb motiu de la pandèmia
  7. Millorar dels protocols i les accions i el redisseny dels projectes per millorar la qualitat d’intervenció.
 • Es finança el 100% de l’acció?

  Efectivament, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies finança el 100% de l’acció i no s’exigeix cofinançament de l’ens local.

 • Es poden finançar accions ja iniciades?

  Sí, es poden finançar accions impulsades des de l’inici de la crisis sanitària i social i fins el 31 de desembre de 2020.

 • Es poden imputar despeses de personal?

  Sí, es poden imputar despeses de Capítol I. També despeses de capítol II (compra corrent) i capítol IV (transferències).

 • S’ha d’invertir el 100% de la despesa durant l’any 2020?

  Efectivament, les despeses es transferiran un cop signada l’addenda extraordinària del Contracte Programa i l’ens local haurà de demostrar haver invertit el 100% de l’import des de l’inici de la crisis fins a final d’any. L’any 2021 haurà de presentar la corresponent justificació.

 • Quines són les obligacions com a ajuntament o consell comarcal?

  Portar a terme les accions de reforç dels equips i programes propis o de suport econòmic a les entitats i els seus projectes.

  Posar l’estructura organitzativa i les infraestructures necessàries per portar-les a terme, incloent la gestió per a la transferència de recursos a les entitats, si escau.

  Designar una persona de la corporació com a referent tècnic.

  Proporcionar informació mensual de l’evolució dels projectes.

  Presentar una memòria final del projecte.

  Justificar l’ajut econòmic rebut.

 • Com puc optar als recursos econòmics d’aquest ajut?

  Cal  posar-se en contacte mitjançant el formulari de voluntariat.gencat.cat i informar de l’interès per optar al finançament. Els  equips  de  la  Subdirecció  General  de  Cooperació  Social  i  Voluntariat  del Departament  es  posaran  en  contacte per  tal  d’establir  els circuits on fer arribar la proposta d’actuacions per a la seva valoració.

 • On cal adreçar-se si es vol fer una consulta sobre aquest Programa?

  Escriviu a l’adreça spav.tsf@gencat.cat i hi contactarem de seguida.