En aquesta secció hi trobaràs les preguntes més freqüents referents a l’associacionisme i el voluntariat. Aquestes preguntes no pretenen substituir la lectura de les normes reguladores en cas de dubte. Si necessites més informació o tens alguna incidència tècnica, pots contactar amb nosaltres a través del formulari de contacte.

Ciutadania

 • Per què vols ser voluntari/ària?

  Per la satisfacció d’oferir el teu temps, el teu esforç i els teus coneixements per a un món millor. Gràcies a l’acció voluntària pots aprendre noves habilitats, conèixer persones i treballar pel teu entorn.

 • Passos per ser voluntari/ària

  Per què vols fer de voluntari/ària? Què t’agrada? Com t’hi vols implicar? Aquestes són les preguntes clau abans de començar l’acció voluntària. Aquí tens els passos per ser voluntari/ària.

 • En quines àrees pots fer voluntariat

  El ventall d’activitats de voluntariat és molt ampli. D’acord amb la Llei del voluntariat i de foment de l’associacionisme, les activitats que fan les entitats de voluntariat es poden agrupar en: serveis socials, serveis sanitaris, atenció i suport a les famílies, associacionisme educatiu, oci i lleure, cultura, esport, justícia global, defensa dels drets humans, foment de la pau i la cooperació amb voluntariat internacional, defensa del medi ambient, igualtat de gènere i respecte per la identitat i l’orientació sexuals, joventut, gent gran, millora de les condicions socioeconòmiques i la cohesió social, activitats comunitàries i veïnals, moviments ateneistes i la protecció dels animals.

 • Quina formació puc fer per començar?

  Si no has fet mai voluntariat, és molt recomanable que facis el Curs d’Iniciació al Voluntariat (CIV). El curs et permet conèixer més a fons el voluntariat i les entitats, els drets i deures de les persones voluntàries, i et permet reflexionar amb altra gent sobre la teva opció de fer voluntariat i les motivacions.
  El CIV el pots fer de manera presencial i també en línia, mitjançant l’Aula virtual.
  Pots consultar les convocatòries a l’agenda de cursos.

Persones voluntàries

 • Quina és la definició de persona voluntària?

  Una persona voluntària és la que, per elecció pròpia, dedica una part del seu temps a l’acció voluntària i altruista, sense rebre remuneració per fer-ho.

 • On estan recollits els drets i deures de les persones voluntàries?

  Els drets i deures de les persones voluntàries i de les entitats que les acullen estan recollits als articles 8, 9, 10 i 11 de la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme.

 • Els drets de la persona voluntària
  • Obtenir de l’entitat de voluntariat en què col·labora informació sobre la missió, la finalitat i el funcionament de l’entitat, així com la formació necessària per desenvolupar-hi l’activitat com a persona voluntària.
  • Formalitzar la seva vinculació amb l’entitat amb el full de compromís.
  • Rebre’n un tracte sense cap tipus de discriminació  i amb respecte per la seva condició i les seves creences.
  • Disposar d’acreditació o identificació com a persona voluntària, en cas necessari.
  • Obtenir un certificat de la seva participació en els programes de l’entitat de voluntariat, així com el reconeixement de l’experiència assolida per mitjà de processos d’acreditació de competències adquirides per vies no formals, d’acord amb la normativa.
  • Participar en l’elaboració, la planificació, l’execució i l’avaluació dels programes i les activitats en què col·labori.
  • Rebre informació sobre les condicions de seguretat, higiene i salut adequades a la naturalesa de l’activitat que dugui a terme
  • Rebre cobertura d’una assegurança de riscos derivats de l’activitat i dels danys que involuntàriament pugui causar a tercers.
  • Rescabalar-se, si així ho acorda amb l’entitat, de les despeses que aquesta li hagi pogut ocasionar.
  • Acordar lliurement les condicions de la seva acció voluntària, i els possibles canvis que puguin haver-hi, així com la desvinculació de l’entitat.
 • Els deures de la persona voluntària
  • Cooperar en la consecució dels objectius de l’entitat o dels programes en què participa per a l’acompliment dels compromisos adquirits dins de l’entitat, i participar activament en els espais i mitjans que l’entitat hagi previst per fer efectiu el treball coordinat i la formació acordada.
  • Acomplir l’activitat en què participa amb responsabilitat, diligència i competència; respectar les normes internes de l’entitat, i observar  les mesures de seguretat i salut que estableixen les lleis.
  • Rebutjar tota contraprestació econòmica o material que li ofereixin els destinataris o tercers per la seva actuació.
  • Respectar els drets i la dignitat dels destinataris de l’acció voluntària i dels altres voluntaris amb qui col·labori.
  • Mantenir la confidencialitat de la informació coneguda en l’acompliment de la seva activitat.
  • Notificar a l’entitat de voluntariat la seva renúncia amb prou antelació, per tal que es puguin adoptar les mesures necessàries i evitar així perjudicis a l’activitat en què participa.
 • En quines àrees pots fer voluntariat

  El ventall d’activitats de voluntariat és molt ampli. D’acord amb la Llei del voluntariat i de foment de l’associacionisme, les activitats que fan les entitats de voluntariat es poden agrupar en: serveis socials, serveis sanitaris, atenció i suport a les famílies, associacionisme educatiu, oci i lleure, cultura, esport, justícia global, defensa dels drets humans, foment de la pau i la cooperació amb voluntariat internacional, defensa del medi ambient, igualtat de gènere i respecte per la identitat i l’orientació sexuals, joventut, gent gran, millora de les condicions socioeconòmiques i la cohesió social, activitats comunitàries i veïnals, moviments ateneistes i la protecció dels animals.

 • On puc trobar formació que m’ajudi a millorar la meva actuació?

  La pots trobar a l’apartat Catàleg de cursos de la web voluntariat.gencat.cat.

  Els cursos estan classificats en 12 categories que inclouen cursos de diferents àmbits. També, pots trobar cursos que et poden interessar mitjançant el cercador. Tota aquesta formació pertany al Pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya, i l’imparteixen escoles expertes. A més a més, si superes la formació de manera satisfactòria, rebràs un diploma de la Generalitat de Catalunya.

 • Hi ha possibilitat de fer formació en línia?

  Sí, també hi ha formació virtual reconeguda dins del PFAVC. La pots veure i consultar tota a través de l’Aula virtual. L’aula fa possible l’accés a la formació a distància que atén als criteris de conciliació horària de la vida associativa.

Entitats

 • Què regula la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment del’associacionisme?

  La Llei del voluntariat i de foment de l’associacionisme regula el model català de voluntariat, i té com a finalitat divulgar, fomentar, reconèixer i protegir l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya; així com donar suport a les entitats com a agents de transformació social.

 • Què és el model català de voluntariat?

  És el marc que defineix la Llei en relació amb el voluntariat, i que vincula necessàriament les persones voluntàries a les entitats privades sense ànim de lucre (associacions, fundacions o cooperatives d’iniciativa social) que actuen a Catalunya. El model català de voluntariat no admet que el voluntariat estigui vinculat ni a les administracions públiques ni a les organitzacions lucratives.

 • S’aplica la Llei 25/2015, del voluntariat, a totes les entitats sense ànim de lucre de Catalunya?

  No. Només s’aplica a les entitats de voluntariat que tenen un programa de voluntariat. L’elaboració d’aquest programa no és obligatori per a les entitats de base associativa.

 • Així doncs, què és una entitat de voluntariat d’acord amb la Llei?

  És una entitat privada sense ànim de lucre que du a terme activitats d’interès general a Catalunya amb la participació de persones voluntàries, i que ha elaborat un programa de voluntariat que defineix i emmarca el valor i els espais de l’acció voluntària dins de l’entitat.

 • Què és una entitat de base associativa?

  És una entitat privada sense ànim de lucre, amb forma jurídica d’associació, en la qual totes les persones que en formen part i hi participen activament són sòcies.

 • Els estatuts de l’entitat han de reflectir que l’entitat realitzarà accions de voluntariat i/o que tindrà voluntaris?

  Sí, els estatuts han de reflectir la voluntat de fer voluntariat dins de l’entitat.

 • Què és el cens d’entitats de voluntariat de Catalunya?
  • Que l’entitat, independentment de la seva forma jurídica, s’hagi constituït sense ànim de lucre.
  • Que l’entitat dugui a terme les activitats principals (totalment o parcialment) de manera estable amb persones voluntàries.
  • Que l’entitat disposi d’un pla de voluntariat i de formació, que garanteixi la relació entre entitat i persona voluntària, formalitzat en un full de compromís i faciliti l’execució de la tasca amb la màxima qualitat.
  • Que l’entitat desenvolupi l’acció en un o més dels 17 àmbits d’actuació del voluntariat que es detallen a l’article 5 de la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme.
 • Quina és la documentació necessària per censar una entitat de voluntariat?
  • Formulari de sol·licitud d’alta al cens.
  • Programa d’actuació de l’entitat.
  • Pla de voluntariat de l’entitat.
  • Full de compromís entre l’entitat i la persona voluntària.
  • Annex de dades específiques.
 • Quins són els beneficis de censar una entitat de voluntariat?
  • Subvencions.
  • Premi Voluntariat.
  • Reconeixement públic.
  • Interlocució.
 • Com s’entén la relació entre socis i persones voluntàries des del punt de vista de la Llei 25/2015?

  La Llei 25/2015 només s’aplica directament a les entitats que incorporen persones voluntàries que no són sòcies.

  A una entitat de base associativa, formada només per persones voluntàries que en són sòcies, no se li aplica la Llei 25/2015 i, per tant, no està obligada a disposar d’un programa de voluntariat, ni fer signar el full de compromís a les persones sòcies, ni tenir un pla de voluntariat ni un de formació. Tampoc cal que compleixi i faci complir els drets i deures que preveu la Llei.

  Les obligacions i drets de les persones associades a una entitat les recull la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. Aquesta Llei i la Llei 25/2015 es complementen.

  L’entitat en la qual totes les persones que hi participen en són sòcies, voluntàriament pot acollir-se a l’aplicació de la Llei 25/2015, per tal de fer extensible als seus socis la protecció que atorga la dita Llei a les persones voluntàries no sòcies. Per fer-ho, han d’aprovar el programa de voluntariat de l’entitat (circumscrit o no a un projecte concret), i automàticament totes les persones que hi col·laborin (sòcies o no) quedaran vinculades a la regulació de la Llei 25/2015.

 • Quina documentació ha de disposar una entitat de voluntariat?
  • Programa de voluntariat.
  • Pla de voluntariat.
  • Pla de formació.
  • Full de compromís.
  • Registre de persones voluntàries.
 • Què és el Programa de voluntariat?

  El Programa de voluntariat és un acord de la junta directiva de l’entitat on s’estableix la voluntat de dur a terme certes activitats amb persones voluntàries.

  Un cop aprovat el Programa de voluntariat, s’han d’aplicar els drets i deures que defineix la Llei.

 • Per a què serveix el Pla de voluntariat?

  El Pla de voluntariat serveix perquè el temps que cedeixen les persones voluntàries a l’entitat sigui de la màxima utilitat, tant per a la mateixa persona voluntària com per a l’organització. És una eina de suport al funcionament diari, i integra diferents elements com la formació, el perfil de la persona voluntària, les funcions, etc.

  Tot i que no hi ha un format preestablert, a l’apartat de “Cens d’Entitats de Voluntariat, s’expliquen els continguts bàsics d’aquest document.

 • Què és el full de compromís?

  És un document que regula la relació de la persona voluntària amb l’entitat de voluntariat mentre duri la seva col·laboració.

 • Hi ha disponible cap model de full de compromís?

  La Llei 25/2015 no estableix quin format ha de tenir el full de compromís. Sí que, en canvi, esmenta els continguts mínims que ha de tenir, tal com fa referència l’article 7. No obstant això, la Llei estableix que correspon a l’Administració competent elaborar un model per posar-lo a disposició de les entitats interessades a censar-se. Aquí podeu trobar un model de full de compromís.

 • Els socis també han de signar un full de compromís, o no cal per la seva condició de soci o sòcia?

  No, no cal que les persones sòcies signin el full de compromís que estableix la Llei, ja que aquest només és imprescindible quan la persona voluntària no és sòcia de l’entitat. És l’entitat que ha de decidir si totes les persones que desenvolupen projectes de l’entitat, encara que siguin sòcies, han de signar el full de compromís o no.

 • En què consisteix el registre de persones voluntàries?

  Es tracta, des del punt de vista intern, d’una eina que l’entitat de voluntariat té per gestionar les persones voluntàries que participen en les seves activitats o projectes.

 • Quines obligacions tenen les entitats de voluntariat?

  La Llei obliga les entitats a disposar d’un programa de voluntariat, d’un pla de voluntariat i d’un pla de formació per a les persones voluntàries; a disposar d’una assegurança de responsabilitat civil i d’una assegurança per cobrir els danys que pugui patir la persona voluntària; a garantir que les persones voluntàries s’impliquin en el disseny i l’execució dels programes de voluntariat, i a disposar d’un registre intern de les persones voluntàries amb les tasques que desenvolupen, entre d’altres.

 • Hi ha obligació d’assegurar els voluntaris?

  La Llei 25/2015 estableix l’obligació d’assegurar els riscos derivats de l’activitat que duu a terme la persona voluntària i la responsabilitat civil de les accions portades a terme en el marc d’una activitat de voluntariat en tot moment. La Llei també exigeix garantir les mesures de seguretat i salut d’acord amb la normativa vigent.

 • Per a accions puntuals d’un dia, és necessari signar el full de compromís?

  Quan aquestes accions puntuals d’un dia estan lligades a projectes o campanyes puntuals que impulsen entitats sense ànim de lucre, no s’aplica la Llei 25/2015 del voluntariat i de foment de l’associacionisme, tal com indica la disposició addicional tercera, i, per tant, cap de les obligacions que es detallen en relació amb les entitats i les persones voluntàries els és aplicable. Per tant, en aquest cas no es donaria l’obligatorietat de signar un full de compromís. Això no les eximeix del compliment de tota la normativa i les obligacions vinculades a la pròpia acció puntual, com les assegurances de l’activitat i de les persones que hi participen, seguir la normativa d’espectacles al carrer, etc.

 • Cal que l’entitat tingui un coordinador de voluntariat?

  Sí, atès que és un dels deures que cal que compleixin les entitats. A més, aquesta persona serà qui coordinaria la tasca de les persones voluntàries i el seu interlocutor. És important que hi hagi una persona referent del voluntariat que sigui la que està al cas de les diferents situacions, planifica la gestió del voluntariat i, alhora, recull les inquietuds dels voluntaris i voluntàries, atès que fa de pont entre aquests i l’entitat.

  Això no eximeix l’entitat del compliment de tota la normativa i les obligacions vinculades a la mateixa acció puntual, com les assegurances de l’activitat i de les persones que hi participen, seguir la normativa d’espectacles al carrer, etc.

 • S’han de rescabalar les despeses que assumeixen les persones voluntàries vinculades a l’activitat de voluntariat?

  Si, sempre que sigui fruit del mutu acord entre ambdues parts, aspecte que cal reflectir per escrit al full de compromís.

  El rescabalament tracta d’evitar que l’exercici del voluntariat comporti un cost per la persona voluntària. El cost ha de ser assumit per l’entitat, si així s’acorda amb la persona voluntària.

 • Les entitats poden tenir persones voluntàries menors d’edat?

  Sí, però sempre que tinguin 16 o 17 anys, i amb la corresponent autorització del pare, mare o tutor legal, inclosa al full de compromís, i han d’estar coordinades i supervisades per una persona adulta.

 • Què és el Pla de formació?

  És el Pla que permet establir i ordenar en el temps la formació que l’entitat creu necessària que facin els voluntaris i voluntàries dels diferents projectes i amb diferents responsabilitats per exercir la seva tasca amb competència. És bo que inclogui formació tant des de l’inici de la col·laboració com al llarg del temps.

 • L’entitat ha de programar i fer tota la formació que necessiten els seus voluntaris?

  No, no cal. De fet el més recomanable és que es combinin les formacions fetes per l’entitat –que són molt necessàries per explicar com és i com treballa l’entitat, quin és el seu objectiu, etc.– amb les impartides per altres entitats i en les quals participa voluntariat d’altres entitats. La formació és una oportunitat de coneixement, però també d’intercanvi entre voluntaris, molt recomanable. Això no eximeix l’entitat del compliment de tota la normativa i les obligacions vinculades a la mateixa acció puntual, com les assegurances de l’activitat i de les persones que hi participen, seguir la normativa d’espectacles al carrer, etc.

 • Quins recursos formatius es posen a disposició de les entitats de la DGACC?

  Bona part dels recursos disponibles s’organitzen a través del Pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya (PFVAC) que aglutina cursos de qualsevol àmbit d’intervenció voluntària, impartits per escoles reconegudes. El PFAVC és un bon recurs per a les entitats de cara elaborar el Pla de formació per als seus voluntaris.

 • On puc trobar l’oferta formativa del Pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya?

  La pots trobar a l’apartat Catàleg de cursos de la web voluntariat.gencat.cat.

  Els cursos estan classificats en 12 categories que inclouen cursos de diferents àmbits. També, pots trobar cursos que et poden interessar mitjançant el cercador.

 • Hi ha cursos de formació en línia?

  Sí, també hi ha formació virtual reconeguda dins del PFAVC. La pots veure i consultar tota a través de l’Aula virtual. L’aula fa possible l’accés a la formació a distància que atén als criteris de conciliació horària de la vida associativa.

 • Què podem fer si una formació que volem oferir als voluntaris no està programada?

  Podeu contactar directament amb l’escola que la fa i demanar-li com fer-ho i si es pot programar. Hi ha escoles arreu de Catalunya i moltes d’elles actuen arreu del territori.

  També podeu contactar amb nosaltres a la bústia de contacte.

Administracions

 • Podem tenir persones voluntàries a l’Ajuntament? (*)

  No, no en podeu tenir perquè el voluntariat, tal com indica la Llei 25/2015, del voluntariat i foment de l’associacionisme, només hi té cabuda en el si de les entitats privades sense ànim de lucre, això és, en el món associatiu i no a les administracions públiques.

  (*) En aquest document, totes les referències relatives als “ajuntaments” s’han d’entendre extensibles a qualsevol administració pública de Catalunya, ja sigui d’àmbit local (ajuntaments, consells comarcals, diputacions provincials, consorcis, etc.), com d’àmbit nacional (departaments de la Generalitat, organismes autònoms i entitats públiques de naturalesa diversa).

 • Podem tenir persones voluntàries als equipaments cívics, a les escoles, a les biblioteques, etc.?

  No, no en podeu tenir, perquè a tots els efectes són també administració pública i se’ls aplica el principi general. El voluntariat no pot estar vinculat a una administració pública ni en pot dependre, i un equipament o establiment depenent d’un ens local o supralocal també és administració pública.

 • Per què no podem acollir voluntariat, si no tenim ànim de lucre?

  Perquè no n’hi ha prou amb no tenir ànim de lucre per acollir voluntariat, també cal ser una entitat, és a dir, una organització de la societat civil, creada des de la iniciativa privada, amb voluntat d’actuar amb independència dels poders públics. La Llei així ho preveu per tal de potenciar un model de societat madura, forta i independent, amb una ciutadania compromesa i amb capacitat crítica envers l’actuació dels poders públics.

 • El voluntariat inclou qualsevol forma de participar que té la ciutadania, si aquesta ho fa voluntàriament?

  No, el voluntariat és només una de les formes de participació que té la ciutadania, però ha de quedar clar que qualsevol acció de participació o de col·laboració dels ciutadans en els afers públics no implica estar fent de voluntari.

  El voluntariat, d’acord amb la Llei, s’entén com aquella acció duta a terme per una persona que, per voluntat pròpia, de manera lliure i solidària i sense cap compensació econòmica, decideix dedicar part del seu temps a exercir, d’una manera compartida amb altres persones, un compromís de transformació de la societat, en el marc d’una activitat associativa, en un programa específic de voluntariat d’una entitat sense ànim de lucre i en benefici dels altres.

  Si l’acció de col·laboració o participació no reuneix totes aquestes característiques, no podem considerar-la voluntariat.

 • Els veïns i veïnes que col·laboren amb l’ajuntament de manera puntual en actes organitzats per l’ajuntament no són voluntaris, als efectes de la Llei. Podem seguir col·laborant amb aquests ciutadans per organitzar accions d’interès general del municipi?

  Sí, aquesta col·laboració puntual pot continuar, ja que la Llei no la prohibeix. La Llei no permet a les administracions gestionar persones voluntàries, ni activar programes públics que es gestionen, en tot o en part, amb persones voluntàries. La col·laboració o participació ciutadana puntual en els afers generals, d’interès de tots, no és una acció de voluntariat, malgrat que les persones ho facin voluntàriament.

 • Podem assegurar les persones voluntàries?

  No, perquè no hi ha cap vincle legal entre les persones voluntàries i l’Administració pública que cobreix, amb recursos públics, la pòlissa d’assegurances. En aquest sentit, assegurar persones voluntàries fa encara més palesa l’existència d’aquesta relació de pertinença o vinculació entre voluntaris i Administració pública, que en cap cas es pot donar perquè queda fora del marc legal existent.

 • Si des de l’Ajuntament tenim clara la millora per a la comunitat que suposa una actuació determinada, per què no podem coordinar ciutadans perquè la facin?

  Doncs perquè les actuacions de l’Administració les ha de poder fer i garantir la mateixa Administració amb els recursos humans i materials que li són propis, no amb recursos aliens.

  Si des de l’Ajuntament teniu clar que una activitat, programa o projecte concret que seria bo de fer, no l’hauríeu de fer vosaltres sinó la comunitat amb l’aportació del voluntariat, cal buscar quines organitzacions de la comunitat –que compten o poden comptar amb voluntariat– comparteixen la vostra visió i també creuen que tal actuació suposaria una millora. I un cop hàgiu arribat a un acord, podeu posar-la en marxa conjuntament, cadascú amb les seves responsabilitats, amb una mirada diferent i alhora complementària.

 • Podem tenir borsa de voluntaris a l’Ajuntament?

  Sí. De fet tenir una borsa de voluntaris no implica haver-los de gestionar ni coordinar, ni tampoc assignar-los cap tasca pròpia, de la mateixa manera que, per exemple, tenir una borsa de treball no implica donar feina directament ni contractar les persones que hi estan apuntades.
  La idea d’una borsa és poder reunir en un sol espai aquella gent interessada en el tema; així, una borsa de voluntariat permet acollir i orientar les persones que volen fer voluntariat al nostre municipi i a les quals no els hem pogut encara donar resposta trobant-los l’entitat adient. La idea de la borsa de voluntariat –igual com podria ser amb la borsa de treball o amb la d’alumnes de pràctiques, per exemple– és que sigui tan petita con sigui possible perquè això voldrà dir que tota la ciutadania disposada a col·laborar en la millora de la seva comunitat ha de trobar una entitat que respon a les seves expectatives i des d’on pot aportar i construir.

 • Què hem de fer si no tenim entitats que vulguin assumir els voluntaris dels nostres projectes?

  Potser el primer pas per trobar una solució és deixar d’entendre’ls com “els vostres” projectes, ja que si només són vostres, de vegades és complicat que les entitats els vegin com a propis i, per tant, és difícil que assumeixin el voluntariat que ja hi estava vinculat. En aquest sentit, cal partir de la base que no es tracta d’incorporar la gent que ara fa un voluntariat vinculat a l’Ajuntament a les entitats i continuar fent el mateix. Les entitats han de poder participar –en el sentit ampli de la paraula– en projectes en els quals són part implicada. Un cop fet aquest primer pas, cal cercar la manera de col·laborar amb les organitzacions que tenim al nostre territori per tractar d’assolir, conjuntament, els objectius que ens marquem de mutu acord.

 • Què hem de fer si no tenim entitats especialitzades en aquests projectes en el nostre territori?

  Doncs podeu veure quins són les entitats referents dels vostres territoris i quina relació hi pot haver amb allò que impulseu. De vegades l’àmbit en el qual està classificada una entitat ens fa perdre perspectiva sobre la seva possibilitat real d’actuació. També cal tenir present que, en territoris més petits, la realitat local passa per davant de la pròpia existència de l’entitat o hi està alineada i, per tant, qualsevol tema que és de tothom el pot assumir com a propi qualsevol entitat.

  Si en el mateix territori no ens en sortim, podem veure quines són les entitats especialitzades referents a l’àmbit nacional i establir-hi un primer contacte. Moltes entitats d’abast territorial ampli es localitzen en funció de demandes del territori mateix o a partir de persones voluntàries que ja hi col·laboren i que fan possible que la finalitat de l’entitat arribi on es troba el voluntariat. Sigui com sigui, primer de tot cal trobar quina entitat sense ànim de lucre vol compartir la visió que tenim del projecte i aportar-hi el seu coneixement, experiència i les persones voluntàries que també el facin possible.