El projecte de Llei de voluntariat continua la seva tramitació parlamentària.

El projecte de Llei de Voluntariat, aprovat pel Govern en data 10 de desembre de 2013, continua la seva tramitació parlamentària. La Mesa del Parlament va admetre a tràmit l’esmentat projecte -un cop verificat que complia els requisits establerts per la normativa-, va ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya i va designar la comissió parlamentària que serà la responsable de la seva tramitació.

Tot seguit, la Mesa del Parlament va obrir el període de presentació d’esmenes a la totalitat. Durant aquest període, els grups parlamentaris i els membres del Parlament podien presentar esmenes a la totalitat. Aquest tràmit ja s’ha fet efectiu i no s’ha presentat cap esmena a la totalitat, per la qual cosa el projecte de llei continua la seva tramitació.

Els propers passos consistiran en portar a terme un debat de totalitat en el Ple del Parlament sobre la valoració general del text, l’oportunitat, el principis i els criteris que informen el projecte de llei, i un cop portat a terme aquest debat, els grups parlamentaris podran proposar la compareixença d’organitzacions i de grups socials interessats en la regulació del voluntariat, els quals compareixeran davant la comissió encarregada de la tramitació del projecte