S’ha publicat  la pròrroga del Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat 2014–2015, vàlid per al 2016, mentre es treballa en el disseny del nou Pla, que inclourà les línies estratègiques del debat del 3r Congrés del 20 de maig.

El passat 31 de març es va publicar al DOGC la pròrroga del Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat (PNAV) 2014 – 2015, fins al 31 de desembre de 2016.

En la sessió del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat del passat 1 de març es va aprovar la proposta de pròrroga del PNAV 2014 – 2015.

La Llei 25/2015 del voluntariat i de foment de l’associacionisme estableix en el seu article 22, quan parla del procés d’elaboració i avaluació del PNAV, que el Govern ha d’elaborar el Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat amb una periodicitat màxima dequatre anys, el qual s’ha d’avaluar, com a màxim, l’any següent al del finiment de la seva vigència. Aquest pla s’ha d’elaborar per mitjà d’un procés de participació transparent, que ha de constar com a document annex al Pla, i amb la participació del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya.

Tal com indica la Llei, al llarg d’aquest any i en el marc del 3r Congrés Català de l’Associacionisme i el Voluntariat, s’estan realitzant trobades territorials de debat sobre diferents aspectes de l’associacionisme i el voluntariat, dirigides a tots els agents implicats: entitats i les persones que s’hi vinculen, món local, universitats.. De la informació generada en aquestes jornades i del seu debat final el dia 20 de maig, s’establiran les línies estratègiques, mesures i accions que conformaran el nou PNAV.

Atesa la importància del procés participatiu per poder dissenyar les actuacions que s’han d’incloure al PNAV, també es poden fer aportacions a través dels dos espais participatius creats en relació al 3r Congrés Català de l’Associacionisme i el Voluntariat:

Espai Participa gencat

Fins l’aprovació doncs del nou PNAV, continua vigent el PNAV 2014 – 2015, que podeu consultar seguint aquest enllaç

Podeu consultar tota la informació referent a l’actual Pla a través de l’espai específic de PNAV .