S’han publicat les bases que han de regir la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions de projectes i activitats a entitats de l’àmbit de polítiques socials. Podeu consultar l’Ordre aquí.
Properament es publicarà la convocatòria que obrirà el termini de presentació del formulari de sol·licitud.
Les bases preveuen un conjunt de 102 línies d’ajut, d’entre les quals n’hi ha 4 que es troben dins l’àmbit de les polítiques de foment i suport de l’associacionisme i el voluntariat, impulsades per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària. Tres de les línies són de continuïtat (formació del Voluntariat, enfortiment de l’Associacionisme; i foment del Voluntariat) i n’hi una quarta que és novetat (Mentoria Social)

Línies d’ajut en l’àmbit de l’Associacionisme i el Voluntariat
Línia 3.2.1. Activitats i projectes de formació. Voluntariat.
Programes i actuacions vinculats a la gestió integral, millora, consolidació i/o execució de les formacions del voluntariat incloses en el Pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya (PFAVC) que duen a terme les Escoles del Pla reconegudes per impartir-lo en compliment de la Llei 25/2015, del voluntariat i foment de l’associacionisme.
Les formacions de voluntariat han d’anar destinades necessàriament a les persones voluntàries de qualsevol entitat de voluntariat de Catalunya. També podran optar a aquests ajuts els programes formatius adreçats al conjunt de la ciutadania que vol esdevenir voluntària, els quals actuaran també com a element de sensibilització i promoció del voluntariat.

Línia 3.3.1. Activitats i programes d’acompanyament. Mentoria social.
Programes d’intervenció social articulats des del voluntariat que, implementats mitjançant la metodologia de la mentoria social, tinguin com a objectiu la millora de les condicions de vida de les persones, el seu progrés social, la lluita contra els factors que les situen en risc d’exclusió social i vulnerabilitat i el combat de les desigualtats.
Els programes s’han d’executar d’acord amb la metodologia de la mentoria social, entesa com una metodologia d’intervenció social a través de la qual, mitjançant la creació de relacions basades en vincles de confiança, les persones mentores voluntàries acompanyen persones mentorades que es troben en una situació de risc d’exclusió, per afavorir-ne el desenvolupament i progrés social i personal.

Línia 3.8.2. Activitats i projectes de suport a entitats, professionals i persones voluntàries. Enfortiment de l’associacionisme.
Projectes i actuacions de millora interna que impulsin les entitats privades sense ànim de lucre de primer nivell amb l’objectiu d’enfortir-se i d’integrar noves eines, metodologies o coneixements que empoderin les persones que formen part de l’entitat, i que tinguin com a finalitat la millora o consolidació d’aspectes clau per al bon funcionament de l’entitat, per al compliment de la normativa que hi sigui aplicable, per a l’èxit en la implementació dels seus projectes d’intervenció o per a la seva sostenibilitat.

Línia 3.8.3. Activitats i projectes de suport a entitats, professionals i persones voluntàries. Promoció i foment del voluntariat
Actuacions pròpies de la gestió del voluntariat de l’entitat vinculades al desenvolupament del seu pla de voluntariat.
Aquestes actuacions s’han d’articular com accions d’implementació o millora del pla de voluntariat de l’entitat i han d’estar vinculades als processos interns de gestió de les persones voluntàries:

  • Accions de sensibilització i promoció de l’acció voluntària o accions de promoció del voluntariat i el seus valors adreçades a la ciutadania en general.
  • Accions de planificació i disseny d’estratègies per trobar futures persones voluntàries, seleccionar-les i acompanyar- les en la seva incorporació a l’entitat.
  • Accions de millora la capacitació de les persones voluntàries de l’entitat mitjançant accions formatives.
  • Actuacions per consolidar o reforçar processos de coordinació del voluntariat a l’entitat i de suport a les persones voluntàries de l’entitat

A més, les bases preveuen 2 línies de suport per a l’impuls dels programes d’intervenció comunitària als barris i viles, 3 línies per al foment de les activitats i projectes de suport al Poble Gitano i 2 línies més per al foment de l’envelliment actiu i de lluita contra el maltractament de la gent gran, totes elles liderades per la DGACC.

Línies d’ajut per a l’impuls dels programes d’intervenció comunitària als barris i viles
3.9.1. Activitats i projectes d’acció comunitària. Foment de l’associacionisme veïnal.
Té per objecte promoure el conjunt de les activitats ordinàries de caràcter cívic i comunitari programades al llarg de l’any per les associacions de veïns i veïnes o per altres agrupacions o comissions veïnals que preferentment estiguin ubicades en barris amb un alt índex de població en risc d’exclusió social.

Línia 3.9.3. Activitats i projectes d’acció comunitària. Intervenció comunitària per lluitar contra l’exclusió social.
Té per objecte promoure el progrés social de la ciutadania millorant la cohesió social dels territoris i les condicions de vida dels col·lectius més vulnerables mitjançant programes d’intervenció de mitjà i llarg abast i alt impacte que promoguin el treball comunitari com a metodologia d’intervenció en un territori específic i d’acord amb un calendari i un conjunt d’actuacions planificades; han de pretendre resoldre les necessitats del territori d’una manera col·lectiva i conjunta, incidint en les causes que generen les situacions de vulnerabilitat amb accions de naturalesa preventiva que millorin la cohesió social, l’empoderament de la ciutadania i la seva autonomia. Han de ser programes:

  • D’intervenció comunitària, liderats i impulsats per l’entitat sol·licitant, que desenvolupin estratègies d’intervenció comunitàries amb un fort impacte territorial i una naturalesa inclusiva que afavoreixin la cohesió i la inclusió de col·lectius vulnerables en barris i comunitats que presentin dèficits socials.
  • Amb capacitat de dinamitzar i enfortir les relacions socials en un territori determinat per tal de millorar el benestar de la gent que hi viu.
  • Que formin part d’una estratègia de llarga durada que es desplegui en el temps i l’espai de manera sostinguda i continuada

Línies d’ajut per a l’impuls de les activitats i projectes de suport al Poble Gitano
Línia 3.11.1. Activitats i projectes de suport al poble gitano. Orientació i inserció laboral, impuls de l’emprenedoria.
Activitats i projectes promoguts i impulsats per entitats vinculades al poble gitano que aborden, des de diverses perspectives, els diferents aspectes vinculats a l’orientació i inserció laboral de les persones gitanes amb l’objectiu de millorar el seu grau d’ocupació i la seva ocupabilitat.

Línia 3.11.2. Activitats i projectes de suport al poble gitano. Suport a l’educació i la formació en totes les etapes; suport als projectes d’educació en valors i en el lleure.
Activitats i projectes promoguts i impulsats per entitats vinculades al poble gitano que aborden, des de diverses perspectives, els diferents aspectes vinculats al suport educatiu i a la formació en totes les etapes, així com el suport als projectes d’educació en valors i en el lleure, amb l’objectiu de potenciar els aprenentatges i les oportunitats de progrés a través de l’educació i el lleure.
Línia 3.11.3 Activitats i projectes de suport al poble gitano. Suport a l’activitat associativa i als projectes de coneixement i reconeixement del poble gitano.
Activitats i projectes promoguts i impulsats per entitats vinculades al coneixement i reconeixement del poble gitano i al paper rellevant del teixit associatiu gitano en aquest àmbit.
Les activitats i els projectes poden tractar els àmbits del coneixement i la recerca; l’aportació de la cultura gitana al conjunt de la societat catalana; el foment de la convivència intercultural i de la mediació; les actuacions destinades a millorar l’accés de la població gitana als recursos públics i les que impulsen la promoció social de les dones gitanes, i els projectes de suport a l’enfortiment de la capacitat associativa i la projecció pública de la identitat gitana a Catalunya.

Línies d’ajut en l’àmbit del foment de l’envelliment actiu i de lluita contra el maltractament de la gent gran Línia
Línia 3.3.3 Activitats i programes d’acompanyament. Prevenció contra la solitud i el maltractament.

Té per objecte impulsar els projectes que incideixen en la detecció i protocols d’atenció i en la presa de consciència de l’abús i el maltractament a la gent gran. El compromís en l’àmbit territorial és clau a l’hora de donar a conèixer i atendre l’abús i el maltracta. Donar visibilitat al problema i a les possibles solucions a través d’accions conjuntes des del vessant normatiu, de sensibilització i comunicatiu.
Per abordar la sol·licitud no volguda necessitem que els projectes incideixen directament en la dinàmica de l’entorn, l’abordatge no pot ser aïllat, sinó en recursos d’abast comunitari. També es poden complementar aquestes actuacions amb altres d’acompanyament grupal.
Línia 3.9.2. Activitats i projectes d’acció comunitària. Foment de la participació social i de l’envelliment actiu.
Té per objecte impulsar els projectes que permetin encarar l’etapa vital de l’envelliment o nova longevitat, fomentant l’activitat autònoma i la participació social de les persones grans. En aquest sentit, les activitats subvencionables consideraran les propostes que tinguin en compte les accions destinades a evitar l’aïllament relacional, fomentar la participació social de les persones grans en activitats comunitàries i d’acció voluntària, i promoure les relacions intergeneracionals.

Informació d’interès
Per tal de poder facilitar la presentació correcta dels projectes, la DGACC facilitarà, una sèrie de guies de cada línia de subvenció i un document de Preguntes Més Freqüents que podeu consultar al web del departament de Drets Socials. Cada guia recull informació sobre la finalitat i els objectius de les línies, la presentació del projecte, els criteris per a l’exclusió del projecte i els criteris de valoració entre d’altres. No obstant recomanen la lectura de l’ordre, per què les guies són un ajut.

També podeu consultar el vídeo de la sessió informativa explicativa del passat dimecres 20 de desembre, on s’explicaven les principals novetats de la Convo24, en aquest enllaç.
Podeu consultar la informació sobre la subvenció, a l’apartat de Tràmits del Departament de Drets Socials