Què és el PNAV Horitzó 2021?

El PNAV Horitzó 2021 és l’instrument de planificació estratègica del Govern per a l’impuls i consolidació del teixit associatiu i per al foment del voluntariat. El Pla respon a la necessitat de disposar d’una eina que defineixi les principals línies d’actuació i els objectius generals que marcaran l’actuació en matèria d’associacionisme i voluntariat de la Generalitat de Catalunya, a curt, mitjà i llarg termini, amb l’horitzó posat el 2021.

El PNAV Horitzó 2021 és la continuïtat als dos plans anteriors (el primer PNAV aprovat l’any 2008 i el segon PNAV aprovat l’any 2014).

Per què s’ha fet el PNAV Horitzó 2021?

El Pla respon al mandat de la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme i a la voluntat del Govern de construir un full de ruta conjunt amb el món associatiu per treballar junts per a la millora i l’enfortiment de l’associacionisme i el voluntariat a Catalunya.

El Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat s’ha d’aprovar mitjançant un acord de govern.

Com s’ha elaborat el PNAV Horitzó 2021?

El procés d’elaboració del Pla ha estat dut a terme amb el lideratge de la DGACC i per mitjà d’un procés de participació transparent en el marc de les sessions territorials i plenària del 3r Congrés de l’Associacionisme i el Voluntariat i ha comptat amb la participació activa del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya.

El Pla ha estat possible també gràcies a la cooperació de tots els departaments de la Generalitat que porten a terme accions de foment del voluntariat i d’enfortiment de l’associacionisme.

Com s’estructura el PNAV Horitzó 2021?

Totes les mesures del Pla s’han recollit i agrupat en 17 objectius, 5 grans àmbits d’acció que constitueixen els eixos d’acció, 17 programes estratègics i  61 línies d’actuació i les diferents actuacions i projectes a desenvolupar.

Qui coordinarà el PNAV Horitzó 2021?

La Comissió Interdepartamental de Coordinació de l’Acció Transversal de les Polítiques de Foment de l’Associacionisme i el Voluntariat. Aquesta comissió tindrà per objecte la coordinació entre els departaments de la Generalitat sobre les polítiques de foment de l’associacionisme i el voluntariat.