Comissió de seguiment

Ahir, la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària i l’Institut Català de les Qualificacions Professionals es van reunir per al seguiment anual de l’acord de col·laboració.

A la sessió s’ha presentat l’informe d’execució del 2019 i més en detall les accions efectuades durant l’any 2019, que en el seu conjunt han permès  poder disposar d’una guia i taules de treball per a l’aproximació dels cursos del PFAVC al model de competències professionals del catàleg de qualificacions professionals, una mostra de cursos contrastats amb aquest mètode, així com la revisió dels diplomes del PFAVC per tal d’augmentar el reconeixement del seu valor formatiu.

Planificació 2020

Les principals actuacions previstes per aquest any són: l’extensió de l’anàlisi d’aproximació -fet el 2019 amb una mostra de cursos-  a la resta de cursos de la mostra inicial feta el 2016-2017, la implementació d’una nova fitxa de curs  que permeti millorar la qualitat de la informació dels cursos del Pla i revaloritzar-los, l’estudi dels cursos del Pla que no tenen referents competencials identificats i la posada en marxa dels nous diplomes del PFAVC d’acord als resultats.

Acord interdepartamental

L’acord de col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Departament d’Ensenyament pretén millorar el reconeixement social i competencial de les persones voluntàries. A més a més, l’acord té com a finalitat, d’una banda, que l’oferta formativa del PFAVC estigui alineada amb la formació formal i, de l’altra, que la formació i l’experiència adquirida per les persones voluntàries sigui certificada per les entitats mitjançant l’obtenció d’una certificació oficial.

25è aniversari del Pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya (PFAVC)

El PFAVC és una proposta formativa adreçada al voluntariat de qualsevol àmbit d’intervenció que impulsa el Govern i compta amb la participació d’escoles i entitats de formació d’experiència reconeguda. La diversitat de cursos i temàtiques que ofereix el PFAVC representa una bona base i un bon recurs per a les entitats per elaborar els plans de formació del voluntariat i de les persones que els coordinen.