El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies continua donant suport als ens locals per enfortir el teixit associatiu i el voluntariat amb el Contracte Programa 2017.

Aquest nou cicle s’inicia, doncs, amb l’objectiu de coordinar, cooperar i col·laborar entre el Departament i els ens locals, en matèria de promoció de l’associacionisme i el voluntariat.

El Contracte Programa 2017 dóna prioritat a tres eixos de treball:

• Posada en funcionament d’un Punt de Voluntariat municipal o comarcal.
• Promoció d’activitats de foment, reconeixement i suport de l’associacionisme i voluntariat.
• Suport a projectes o actuacions d’innovació social en el marc del foment de l’associacionisme i voluntariat.

La principal novetat d’aquest Contracte Programa és l’augment de pressupost, doblant l’aportació del 2016 però també la temporalitat dels projectes a finançar, que passen a tenir terminis més llargs, fent-los més adaptables a la realitat de cada ens local.

Un dels aspectes clau d’aquest cicle és la millora del suport als ens locals en l’elaboració dels projectes de les fitxes 36, a partir d’una Guia per a la presentació de projectes que es pot consultar en la mateixa plataforma EACAT.

Pots veure a continuació un resum de cadascuna de les fitxes 36 i l’objectiu que aquestes persegueixen:

Fitxa 36.1: vol donar resposta als ens locals que volen engegar un punt o programa de voluntariat (PV), com a fórmula per a visualitzar les entitats i promoure que la ciutadania trobi l’entitat més indicada per a fer-hi voluntariat. Requisits:
o Encarregar o tenir una diagnosi amb punts concrets sobre les entitats. Cal partir de realitats conegudes i amb indicadors clars per a desplegar amb coneixement les polítiques de suport.
o L’ens local ha d’estar compromès i/o alineat amb el model Llei 25/2015 pel que fa a les AAPP. La creació del PV només és viable si existeix la garantia que l’ens local està adaptat o en procés d’adaptació de la llei.
o El ritme a un o dos anys per posar en marxa el PV el marca l’ens local segons la seva realitat de partida i els seus recursos. El propi ens local marca el ritme i des de la DGACC es fa un acompanyament que inclou l’assessorament i la facilitació d’eines i recursos per a les entitats i per al propi ens local.

Fitxa 36.2: vol recolzar la feina de millora i de projecció i dinamització dels PV ja existents, donant suport a les actuacions i activitats de manera bianual, amb la voluntat de garantir major capacitat de maniobra i acció de l’ens local en la promoció de l’associacionisme i el voluntariat. Requisits:
o Disposar d’un PV o programa de voluntariat, amb línies clares i ritme d’activitat anual.
o L’ens local ha d’estar compromès i/o alineat amb el model Llei 25/2015 pel que fa a les AAPP.
o L’ens local ha de presentar actuacions concretes per als anys 2017 i 2018. Garantir un mínim d’estabilitat és una de les novetats d’aquesta fitxa; a més cal tenir en compte que el CP es fa sobre actuacions concretes i no sobre el funcionament global del PV.

Fitxa 36.3: vol impulsar noves maneres d’entendre i dur a terme la relació entre l’ens local i les entitats sense ànim de lucre-voluntariat, per tant avança en el paper dels  PV o programes ja existents, explorant nous model de relació entre l’ens local i les entitats fruït de la col·laboració existent i les oportunitats de millora que ofereix aquesta. Requisits:
o Disposar d’un PV o programa de voluntariat, amb línies clares i ritme d’activitat anual.
o L’ens local ha d’estar compromès i/o alineat amb el model Llei 25/2015 pel que fa a les AAPP. És un element clau a l’hora de poder impulsar innovació d’acord al marc de la Llei 25/2015.
o L’ens local ha de presentar un projecte que expliciti la meta final a la qual es vol arribar. La idea de la fitxa es arribar a identificar nous models de pràctica de treball conjunt i transversal de les polítiques de foment, suport i reconeixement de l’associacionisme i el voluntariat amb l’objectiu d’enfortir el teixit associatiu i el voluntariat en llur territoris i per extensió a Catalunya.

Aquí trobaràs més informació per presentar el teu projecte al Contracte Programa:

Fitxes completes del Contracte Programa.
o Guia projecte fitxa 36.1
o Guia projecte fitxa 36.2
o Guia projecte fitxa 36.3

Criteris econòmics globals entorn les fitxes 36.