El Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya renova les vocalies  dels sectors ambiental, comunitari, cultural, internacional i social. Fins al dia 16 d’octubre les entitats interessades a participar en l’ocupació d’una de les vocalies del CAVC podeu presentar la vostra candidatura. Si voleu més informació entreu aquí

Ara que ja s’ha publicat el Decret de modificació del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, s’inicia el procés de renovació de les nou vocalies ocupades per entitats dels sectors ambiental, comunitari, cultural, internacional i social. Els membres de l’actual CAVC es van reunir el 17 de setembre passat i van acordar el procés de renovació de les vocalies, d’acord amb el que marquen els dos decrets que regulen l’òrgan.

Les vocalies a renovar es distribueixen de la manera següent:

  • 3 vocalies en representació de l’àmbit social
  • 2 vocalies en representació de l’àmbit comunitari
  • 2 vocalies en representació de l’àmbit cultural
  • 1 vocalia en representació de l’àmbit ambiental
  • 1 vocalia en representació de l’àmbit internacional

Fins al dia 16 d’octubre (inclòs) les entitats que ho desitgin poden presentar la seva candidatura, que es farà pública en aquesta pàgina web.

Què és el CAVC?
Si voleu conèixer què és el CAVC, qui el composa, quines són les seves funcions… podeu entrar a l’espai del CAVC, a la web voluntariat.gencat.cat.

Qui pot presentar-se per ocupar una vocalia dins del CAVC?
Qualsevol entitat de voluntariat sense ànim de lucre, de primer, segon, tercer nivell…(entitat de base, federació, confederació, xarxa, plataforma…) que actuï al territori català i que tingui la seva seu registrada a Catalunya (al registre pertinent).

Quines entitats poden venir a votar, i triar les entitats que les han de representar en el CAVC?Qualsevol entitat de voluntariat sense ànim de lucre, de primer, segon, tercer nivell…(entitat de base, federació, confederació, xarxa, plataforma…) que actui al territori català i que tingui la seva seu registrada a Catalunya (al registre pertinent).

Com s’ha d’acreditar la persona/entitat que ve a votar?
La persona que vingui en representació de la seva entitat el dia de la votació ha de portar una acreditació formal de la representació de l’entitat. Aquest document que aporta la persona ha de ser original i s’adjuntarà a la llista d’assistents i l’acta de la sessió, i quedarà sota la custòdia del Departament de Benestar Social i Família.

Aquelles persones que vinguin en representació de l’entitat i no aportin l’acreditació esmentada, hauran d’emplenar i signar una declaració responsable que es facilitarà en el mateix moment de l’acreditació el dia de la votació, i que s’adjuntarà a la llista d’assistents i l’acta de la sessió, i que quedarà sota la custòdia del Departament de Benestar Social i Família.

Per a cada procés d’elecció al qual es presenti l’entitat (ja sigui perquè presenta la seva candidatura o perquè ve a votar), cal aportar l’acreditació de la persona que vingui en representació de l’entitat.

En el cas de les entitats que es presentin al procés d’elecció com a candidates a representants del seu àmbit, el dia de l’elecció cal que vingui la persona que serà designada per l’entitat com a persona titular per ocupar la vocalia.

Quantes persones poden venir de cada entitat per votar?
Cada entitat només pot emetre UN VOT, independentment de les persones de la mateixa entitat que vinguin el dia de la votació.

Com es pot presentar la candidatura de l’entitat?
Cada entitat ha de fer arribar la seva candidatura emplenant la fitxa word de la candidatura. Aquesta fitxa s’ha de trametre per correu electrònic a l’adreça:

cavc@voluntariat.org

Al correu electrònic que s’envïi hi ha de constar el nom de l’entitat i el NIF, i les dades de la persona representant (nom i DNI), que és la que signarà el correu electrònic. S’ha d’adjuntar la fitxa de la candidatura.

Aquesta fitxa és la que es farà pública en aquest espai web del CAVC a partir del dia 17 d’octubre, per tal de donar a conèixer la candidatura de les entitats.

Si una entitat es vol presentar a més d’un àmbit, cal que faci arribar una fitxa per cada àmbit al qual es vulgui presentar.

Quina és la data màxima de presentació de candidatures?
La data màxima és el dijous 16 d’octubre.

A quants àmbits pot presentar-se una entitat?
Cada entitat tria l’àmbit o àmbits als què es vol presentar. És decisió de l’entitat decidir si es presenta només a un àmbit o a més d’un, en funció dels seus estatuts.

Quantes vocalies pot ocupar una entitat?
Dependrà de si s’ha presentat a un sol àmbit o a més d’un, i si ha sortit escollida o no. No hi ha una limitació dels àmbits que pot representar una entitat, sempre i que hagi sortit escollida en cada un.

Quin és el calendari previst per la renovació de les vocalies?
El calendari, l’hora i el lloc previstos per a la renovació de les vocalies és el següent:

Cultural:
Data: 23 d’octubre

Hora: de 17 a 20h

Lloc: sala d’actes (2a planta del Departament de Benestar Social i Família. Passeig del Taulat, 266– 270. 08019 Barcelona)

Ambiental:
Data: 22 d’octubre

Hora: de 17 a 20h

Lloc: SR2A (sala de reunions de la 2a planta del Departament de Benestar Social i Família. Passeig del Taulat, 266– 270. 08019 Barcelona)

Comunitari:
Data: 22 d’octubre

Hora:de 17 a 20h

Lloc: sala d’actes (2a planta Departament de Benestar Social i Família. Passeig del Taulat, 266– 270. 08019 Barcelona)

Internacional:
Data: 23 d’octubre

Hora: de 17 a 20h

Lloc; SR2A (sala de reunions de la 2a planta del Departament de Benestar Social i Família. Passeig del Taulat, 266– 270. 08019 Barcelona

Social:
Data: 24 d’octubre

Hora: 17h a 20h

Lloc: Sala d’actes (2a planta Departament de Benestar Social i Família. Passeig del Taulat, 266 – 270 08019 Barcelona

Una entitat pot delegar el seu vot en una altra entitat que assisteixi al procés de renovació?
Sí. Les entitats que no puguin assistir per votar poden delegar el seu vot a una altra entitat que hi assisteixi. Per poder fer ús del vot delegat cal que l’entitat delegant, mitjançant el seu president o la persona que en tingui la representació legal, faci un escrit en què delega el seu vot a l’entitat que desitgi.

Si una entitat vol delegar el seu vot, pot utilitzar el model de delegació de vot preparat per a aquesta renovació. Aquest document ha d’estar emplenat degudament , signat pel president o la presidenta o per la persona representant de l’entitat delegant i ha de portar el segell de l’entitat. Aquest document original l’ha de portar el dia de la renovació de l’àmbit corresponent la persona que vingui en representació de l’entitat en qui s’ha delegat el vot,  s’adjuntarà a la llista d’entitats assistents, amb l’acta de la sessió, i quedarà sota la custòdia del Departament de Benestar Social i Família.

Aquest procés de delegació s’ha de fer per cada un dels àmbits en què es vulgui delegar el vot.

Quants vots delegats pot portar una mateixa entitat?
Cada entitat pot portar un màxim de TRES vots delegats per àmbit.

Com serà el procés el dia de l’elecció?
A cada sessió d’elecció dels representants de cada àmbit, les entitats assistents triaran si es vota a mà alçada o si el vot és secret.

Cada entitat assistent pot emetre un sol vot com a entitat i ha de votar tantes entitats com vocalies tingui l’àmbit que s’està renovant. Per exemple, una entitat que estigui votant a l’àmbit cultural, emetrà el seu vot com a entitat però votarà dues entitats, i una que estigui votant a l’àmbit social emetrà el seu vot i en triarà tres…

A cada sessió hi assistirà un membre del CAVC que no sigui de l’àmbit que s’està triant i una persona de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Benestar Social i Família, que aixecarà l’acta de la sessió. Aquestes dues persones no emetran cap vot.

On es podran consultar els resultats dels processos de renovació de tots els àmbits?
A partir del dia 27 d’octubre es podran consultar els resultats de les vocalies a l’espai del CAVC de voluntariat.org.

Quines persones són les que han d’assistir a les reunions del CAVC, a partir de l’elecció de la seva entitat?
Les entitats escollides hauran de designar la persona titular i la persona suplent, representants de la seva entitat, que seran les que assistiran a les reunions. Hauran de fer arribar a la secretaria del CAVC, a través del registre, les dades personals de les persones designades, el càrrec que ocupen, les dades de contacte…

Aquesta notificació s’ha de trametre a la secretaria del CAVC dins dels 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà d’haver-se fet el procés d’elecció del seu àmbit.