El dia 23 de març ha sortit publicada l’Ordre BSF/518/2012 de 20 de març, de subvencions dirigida a entitats sense ànim de lucre del Departament de Benestar Social i Família, incloent-hi les destinades a activitats i projectes de caràcter cívic, participació ciutadana i de promoció del voluntariat. El termini de presentació de sol•licituds s’acaba el dia 12 d’abril de 2012 (aquest inclòs).

El dia 23 de març s’ha publicat l’Ordre BSF/518/2012 de 20 de març, per la qual s’obre la convocatòria de subvencions dirigida a entitats sense ànim de lucre del Departament de Benestar Social i Família, incloent-hi les destinades a activitats i projectes de caràcter cívic, participació ciutadana i de promoció del voluntariat.

El termini de presentació de sol•licituds s’acaba el proper 12 d’abril de 2012 (aquest inclòs). Les bases que han de regir les convocatòries de subvencions del Departament de Benestar Social i Família es van publicar al DOGC mitjançant l’Ordre BSF/32/2012 , de 16 de febrer.

En relació amb les Subvencions a entitats per a activitats i projectes de caràcter cívic, de participació ciutadana i de promoció del voluntariat, la convocatòria ens indica el següent:L’objecte de la convocatòria és subvencionar les activitats (programa A) i els projectes (programa B) de caràcter cívic, de participació ciutadana i de promoció del voluntariat i volen subvencionar activitats i projectes de caràcter cívic, participació ciutadana i de promoció del voluntariat de les entitats sense finalitat de lucre que tinguin seu social o delegació a Catalunya.

Les activitats (programa A) que seran objecte de la subvenció, seran aquelles que tinguin per finalitat el foment del civisme, la participació ciutadana i la solidaritat, i especialment aquelles vinculades amb la participació de la gent gran, el foment de l’associacionisme i el voluntariat, i les que afavoreixin la cohesió i la inclusió social, i s’han de dur a terme dins el període d’actuació que compren del 16 de novembre de 2011 al 30 de setembre de 2012, ambdós inclosos. Entenem per activitat la unitat mínima d’acció que duu a terme una entitat.

Els projectes (programa B) que seran objecte de la subvenció seran aquelles activitats que duguin a terme entitats sense ànim de lucre que duguin a terme a Catalunya, de durada pluriennal, en un màxim de 3 anys. Els projectes han de tenir per objectiu principal la cohesió i la inclusió social, i es desenvoluparan mitjançant accions comunitàries, de foment del civisme, de participació ciutadana, d’associacionisme, de voluntariat i de discriminació positiva envers col•lectius específics. El termini d’execució dels projectes serà de 3 anys a comptabilitzar des de l’1 de gener de l’any en curs.

En el cas de les entitats que demanin treballar en el foment del voluntariat, han d’estar censades al Cens d’entitats del voluntariat de Catalunya en el moment de publicació de la convocatòria, és a dir, en data 23 de març de 2012.

Si voleu més informació de la convocatòria i descarregar-vos l’imprès de sol•licitud:

 Formulari de sol•licitud

Normativa aplicable:

 Ordre de la convocatòria: Ordre BSF/518/2012, de 20 de març, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a entitats en l’exercici 2012. (DOGC núm. 6094 publicat el 28/02/2012)

 Bases que regeixen la convocatòria: Ordre BSF/32/2012, de 16 de febrer, per la qual s’aproven les bases que han de regir les convocatòries de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a entitats. (DOGC núm. 6076 publicat el 23/03/2012).

Per més informació sobre aquesta convocatòria podeu consulta l’espai web del Departament de Benestar Social i Família.

Per més informació sobre finançament públics i privats podeu consultar l’espai finançament de xarxanet.org.