El dia 28 de febrer es va publicar la Resolució BSF/426/2014 que obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per a entitats sense ànim de lucre del Departament de Benestar Social i Família. El termini de presentació de sol·licituds s’acaba el 20 de març de 2014.

El 28 de febrer de 2014 s’han publicat al DOGC l’Ordre BSF/42/2014 de 24 de febrer, per la qual s’aproven les bases que han de regir les convocatòries de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a entitats, i la Resolució BSF/426/2014, de 25 de febrer, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a entitats en l’exercici 2014.

Tot seguit us facilitem les preguntes més freqüents en relació amb els tràmits i els requisits de la convocatòria.

On podem trobar la informació sobre les subvencions?
Tota la informació general i específica de les diferents subvencions del Departament de Benestar Social i Família estan recollides a les bases. En aquest document hi trobareu tot allò que necessiteu sobre la documentació general que cal presentar: requisits de les entitats que es poden acollir, despeses subvencionables, etc.(vegeu la informació de l’annex 1: bases generals, aplicables a tots els programes i subvencions), i també tota la informació en relació amb el programa específic al qual us voleu acollir (vegeu els annexos del 2 al 8 del document).

Llegiu atentament les bases generals (annex 1) i les bases específiques dels programes als quals us voleu presentar, atès que hi ha hagut canvis en relació amb altres anys, i tingueu present quina documentació és la necessària per a cada programa específic.

Per altra banda, a més de les bases, també cal llegir la convocatòria perquè és on trobareu els terminis de presentació de sol·licituds, el lloc on trobar-les i la informació sobre la dotació econòmica de cada programa.

A quin annex de les bases informa de les subvencions per a activitats de caràcter cívic, de participació ciutadana i de promoció del voluntariat?
La informació sobre aquestes subvencions les trobareu a la convocatòria i l’’Annex 7 de les bases. Recordeu que és molt important llegir totes les bases, a més de les de l’Annex 7, ja que hi ha uns requisits comuns per a totes les entitats, sigui quin sigui el programa al qual es presenten, que estan recollits a l’annex 1 de les bases.

Quin és el termini de presentació de sol•licituds?
El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals, tal com s’estableix a la convocatòria. El darrer dia per presentar-les és el 20 de març (inclòs).

Quan hem de fer les activitats que ens demanen?
Les activitats s’han de desenvolupar al llarg de l’any 2014, entre l’1 de gener i el 31 de desembre, tal com s’indica a la convocatòria.

On podem desenvolupar les activitats per les quals demanem la subvenció?
Les subvencions són per a activitats fetes a Catalunya.

Quantes activitats podem demanar de les subvencions per a activitats de caràcter cívic, de participació ciutadana i de promoció del voluntariat?
Només podeu demanar UNA SOLA ACTIVITAT. Les subvencions per a activitats de caràcter cívic, de participació ciutadana i de promoció del voluntariat tenen dos subprogrames:

Subprograma 1: activitats de caràcter cívic i de foment de la participació ciutadana.
Subprograma 2: activitats de foment del voluntariat.

Haureu de triar entre presentar una activitat del subprograma 1 o una activitat del subprograma 2.

On puc trobar el formulari de la sol·licitud?
Els trobareu a la web del Departament de Benestar Social i Família.

Fixeu-vos bé quina és la subvenció o subvencions a la qual us voleu presentar, perquè us heu de descarregar els formularis en funció de la que us interessi.

Si voleu demanar les subvencions per a entitats de caràcter cívic, de participació ciutadana i de promoció del voluntariat busqueu l’Annex 7.i descarregueu-vos-en el formulari en versió word o pdf, seguint aquest enllaç:

Formulari

Quins requisits cal tenir per demanar les subvencions per a activitats de caràcter cívic, de participació ciutadana i de promoció del voluntariat?
Els requisits estan regulats a les bases. Han de ser entitats legalment constituïdes, sense afany de lucre que compleixin els requisits que es demana a l’apartat 4 de les bases: Requisits de les entitats beneficiàries.

En el cas de les entitats que estiguin interessades a presentar una activitat per al subprograma 2 (activitats de foment del voluntariat), a més, cal que estiguin inscrites al Cens d’entitats del voluntariat de Catalunya en el moment de la publicació de la convocatòria, per tant a data 28 de febrer. Si no ho estan no podran demanar activitat per al subprograma 2, encara que tinguin persones voluntàries que en formin part .

Què és el formulari de la sol·licitud per demanar les subvencions per a activitats de caràcter cívic, de participació ciutadana i de promoció del voluntariat?
És un model de documentació que cal emplenar i presentar per demanar la subvenció. Té dues parts: la primera és el model de sol·licitud i recull totes les dades de l’entitat, les dades en relació amb l’activitat que sol·liciteu i tota la documentació necessària -certificats, declaracions responsables, autoritzacions, etc.-

Tingueu molta cura d’emplenar tots i cadascun dels camps que hi ha a la sol·licitud, així com de marcar les caselles que escaiguin en relació amb les certificacions, les declaracions responsables, les autoritzacions, la documentació que presenteu o que ja hàgiu presentat, etc.

Com a novetat, tingueu present que en les dades bancàries s’incorpora el codi IBAN, dada que no es demanava en convocatòries anteriors.

La segona part és el model 1 de l’annex 7, que consta del subprograma 1 i el subprograma 2. Com que només podeu sol·licitar una sola activitat, heu d’emplenar la primera pàgina del model 1, i indicar quin subprograma trieu (marqueu amb una X el subprograma 1 o el subprograma 2) i, dins del subprograma, marqueu la tipologia de l’activitat que presenteu, seleccionant la categoria que més s’hi ajusti de la llista que hi ha. Seguidament, empleneu totes les dades que se us demana en relació amb l’activitat, en funció de si és per al subprograma 1 o el 2.

MOLT IMPORTANT!!
Reviseu que no us hàgiu deixat cap camp a l’hora d’emplenar el model 1: els criteris que s’utilitzen per valorar l’activitat es basen en la informació que hi feu constar, per tant NO US DEIXEU CAP CAMP.

Reviseu que el pressupost estigui ben sumat (un cop detallades les diferents despeses), i que l’import total demanat a la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC) coincideixi amb l’import que heu fet constar a la primera pàgina de la sol·licitud.Sobretot, cal SEGELLAR i SIGNAR totes les pàgines que preveuen segell i signatura.

Hem de registrar la sol·licitud?
Sí, la sol·licitud s’ha de registrar, tal com s’indica a les bases generals. Recordeu que el darrer dia de presentació de la sol·licitud és el 20 de març. La podeu presentar a qualsevol registre del Departament de Benestar Social i Família. Si necessiteu enviar la sol·licitud per correu postal, cal que ho feu mitjançant correu administratiu, és a dir, presentant la documentació que voleu registrar, en un sobre obert, a l’oficina de Correus per tal que la sol·licitud sigui datada i segellada pel personal de Correus, abans de ser certificada.

Si falta alguna documentació ens la demanaran?
Pot ser que rebeu alguna carta en què se us demani esmenar alguna errada o mancança en la sol·licitud. Si us trobeu en aquest cas, és molt important que hi respongueu en el termini màxim que us indica la carta, que serà certificada. Tindreu un màxim de 10 dies hàbils per registrar la documentació que se us demani.

MOLT IMPORTANT!!
Els dissabtes es consideren hàbils, tingueu-ho present a l’hora de calcular quina és la data màxima per presentar la documentació .

Quan es tarda a saber si s’ha concedit la subvenció demanada?
Es preveu un termini de cinc mesos per poder resoldre la convocatòria.

Com sabrem si se’ns ha concedit la subvenció o no?
Rebreu una resolució d’atorgament o de denegació en què constarà tota la informació necessària en relació amb la vostra sol·licitud.