El dimecres 19 de juny es va publicar la convocatòria de subvencions del Departament de Benestar Social i Família. S’ha convocat, entre d’altres, les subvencions a entitats per a activitats de caràcter cívic, participació ciutadana i de promoció del voluntariat. Us presentem el resum de la informació més important en relació a aquestes subvencions.

La convocatòria per aquest 2013 presenta un canvi important pel que fa referència a l’àmbit temporal pel que fa referència a aquestes subvencions. Seguidament us resumim les qüestions més rellevants que heu de tenir en compte per aquesta primera fase de presentació de les sol·licituds.

Quan s’acaba el termini de presentació de sol•licituds?

El dia 9 de juliol es va acabar el termini de presentació de sol•licituds.

On es pot registrar la documentació requerida?

La documentació requerida es pot presentar als registres del Departament sens perjudici de presentar-ho a qualsevol lloc dels que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú

També es pot presentar mitjançant correu administratiu: s’ha de demanar al funcionari de correus que posi el segell a la sol•licitud de subvenció abans de posar-la al sobre i una vegada segellada per Correus ja es pot enviar. No heu de confondre el correu administratiu amb el correu certificat, la data de la correu certificat no és vàlida a efectes de registre. L’única data vàlida a efectes de registre de la documentació, posada per Correus, és la que posen a l’imprès de sol•licitud (correu administratiu).

La documentació requerida s’ha de presentar als registres dins del 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de rebre la notificació. Cal tenir present que el dissabte és hàbil.

Quin és el període temporal subvencionable en aquesta convocatòria?

El període de realització de les activitats és entre l’1 de gener de 2013 fins el 31 de desembre de 2013. No es subvencionarà cap activitat executada fora d’aquest període temporal.

Quantes activitats es poden demanar?

Només es poden demanar dues activitats per entitat. En el cas de sol•licitar-ne dues, s’ha de presentar un sol imprès de sol•licitud però s’han de presentar el model 1 per cadascuna de les activitats (Explicació detallada de l’activitat 1 per la qual se sol•licita subvenció i Explicació detallada de l’activitat 2 per la qual se sol•licita subvenció)

On es poden trobar els formularis de sol·licitud?

Els formularis estan disponibles a la web del Departament de Benestar Social i Família. Els podeu descarregar aquí, tant en format pdf com en format word: FORMULARIS

Si voleu consultar les bases i la convocatòria per aquest any 2013 podeu fer-ho clicant aquí:
BASES
CONVOCATÒRIA 2013