El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha publicat les bases que han de regir la convocatòria de subvencions a entitats destinades a la realització de programes d’interès general, amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’IRPF.

Les subvencions a càrrec de l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) constitueixen una via essencial de sosteniment dels ajuts públics per a la realització de programes d’interès general.

Termini: del 21 d’agost al 12 de setembre de 2017, ambdós inclosos.

Qui pot sol·licitar la subvenció?

Podran accedir a la condició de beneficiàries de les subvencions les entitats del Tercer Sector d’Acció Social a Catalunya, la Creu Roja Espanyola a Catalunya, així com la resta d’entitats del Tercer sector d’Acció Social definides a l’article 2 de la llei 43/2015, de 9 d’octubre, del Tercer Sector d’Acció Social, i les entitats o organitzacions no governamentals, que reuneixin els requisits establerts a les bases.

Una entitat amb àmbit d’actuació superior al de Catalunya pot sol·licitar la subvenció?

Sí, però ha de tenir seu a Catalunya i desenvolupar les activitats objecte d’aquestes bases a Catalunya. Ha d’estar inscrita en el registre genèric corresponent o haver-ho sol·licitat abans de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds de subvenció. Caldrà que l’entitat estigui legalment constituïda al menys amb dos anys d’antelació a la data de publicació de la convocatòria, a banda de la resta de requisits genèrics legals, que consten a les bases.

On podré fer la sol·licitud de subvenció?

Al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. La sol·licitud es tramita de forma telemàtica i per a fer-la cal un certificat digital. Les bases estableixen el procediment amb detall.

Pots llegir les bases de la convocatòria. Més informació de la convocatòria en aquesta pàgina.