La Llei 26/2015 de modificació del sistema de protecció a la infància i adolescència  afecta  les entitats de voluntariat que hauran de comprovar que el seu voluntariat no ha estat condemnat per un delicte estipulat a la llei.

La Llei Estatal 26/2015 de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència afecta les entitats i les persones voluntàries que atenen persones menors d’edat.

Totes les persones voluntàries que portin a terme actuacions i executin projectes que impliquin contacte habitual amb menors hauran d’aportar a les seves entitats una certificació d’antecedents penals on s’especifiqui que no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual. Quan entri un funcionament el Registre Central de Delinqüents Sexuals, les persones voluntàries hauran d’acreditar aquesta circumstància aportant una certificació negativa de l’esmentat Registre.

Totes les entitats que desenvolupin projectes que impliquin contacte habitual amb menors per part del seu personal o de les persones voluntàries que hi col·laboren, hauran de comprovar que aquestes persones (tant professionals, com voluntaris) no han estat condemnades per sentència ferma per cap d’aquests delictes .

Aquesta mesura, d’obligat compliment, està establerta en l’articulat de la Llei de l’Estat 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, que preveu que l’acreditació de no haver estat condemnat per algun d’aquests delictes serà requisit per a l’accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquin contacte amb menors.

Com obtenir la certificació d’antecedents penal?

Tota la informació es pot trobar al web del Ministeri de Justícia www.mjusticiai.gob.es.

El certificat d’antecedents penals el pot sol·licitar qualsevol persona física major d’edat, així com les persones jurídiques mitjançant els seus representants. El procediment que s’ha de seguir és el següent:

a) Cumplementació del formulari model 790, que es pot obtenir per internet des de la pàgina web del Ministeri o recollir-lo a la Gerència Territorial del Ministerio de Justícia a Catalunya al (C. Garcilaso, 123,  Barcelona).

b) Acreditació de la identitat de qui ho sol·licita, mitjançant el DNI, targeta de residència, passaport o carnet de conduir en vigor

c) Abonament de la taxa de 3,70€ a través de sistemes de banca electrònica amb signatura electrònica o adreçant-se a qualsevol entitat financera col·laboradora amb el model 790 correctament omplert